Male Artist’s Body: National Identity Vs. Identity Politics